MITSUBISHI YEN

MITSUBISHI YEN

Em 1992 nasceu a Yen, a primeira concessionária da rede Mitsubishi Motors no Rio de Janeiro.